Returns & Exchange

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี ผิดกลิ่นจำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเปลี่ยน – ส่งคืนสินค้าทุกกรณีที่ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร (+66) 2-392-2845 หรือ อีเมล customerservice@karmakamet.co.th ก่อนทุกครั้ง
3. สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการจัดส่งให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี
4. Everyday & Friends จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณาหากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยนจะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที
5. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้วหรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์
* หมายเหตุ:ทาง Everyday & Friends ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับ เปลี่ยนหรือ คืนสินค้าประเภท ต่อไปนี้
– กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องหอม เช่น เหตุผล ไม่ชอบกลิ่น กลิ่นแรงไป กลิ่นอ่อนไป
– กลุ่มสินค้าประเภทเสื้อผ้า เช่น เหตุผล ลูกค้าสั่งขนาดผิด ผิดรุ่น ผิดสี โดยเกิดจากลูกค้าเอง
– กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/ สั่งผลิต
– กลุ่มสินค้าลดราคา (Sale)
– สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน
– สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า

** การเปลี่ยน-เคลมสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7-14 วัน หากไม่มีแล้วอาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือ ยกเลิกการซื้อ
เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า

     เมื่อท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วพบปัญหา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของ Everyday & Friends ถือเป็นที่สิ้นสุดลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายโดยมีหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านทางอีเมล customerservice@karmakamet.co.th ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าและให้ส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารหลักฐาน อ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯในสภาพที่สมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
2. สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรือEmail และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษีที่อยู่ปลายทางจากขนส่งเอกชนในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ
2. สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรือEmail และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษีที่อยู่ปลายทางจากขนส่งเอกชนในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ
3. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งานไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อ ในสภาพที่สมบูรณ์
4. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถมสินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่ง คืนพร้อมสินค้าหลัก 5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่ากล่องของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษและค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่ สามารถขอคืนได้
ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

     เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมาทาง Everyday & Friends โดยอีเมลมาที่ customerservice@karmakamet.co.th หรือโทร (+66) 2-392-2845
เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้า ลูกค้า สามารถส่งสินค้ากลับมาที่ Everyday & Friends เพื่อทำการตรวจสอบตามเงื่อนไข ได้ 3 ช่องทางตามด้านล่างนี้

ส่งเปลี่ยน-คืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน มาได้ที่:
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ฮากอน กรุ๊ปส์ จำกัด เลขที่ 257 ซอยเจริญมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
Tel: (+66) 2-392-2845
การรับเปลี่ยน-คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ไปดำเนินการเองที่ ไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน โดย ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งก่อนจนกว่าจะตรวจพิสูจน์สภาพสินค้าและเจ้าหน้าที่ Everyday & Friends จะติดต่อลูกค้ากลับไปภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าเพื่อยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าพร้อมคืนค่า ขนส่งสินค้าที่ลูกค้าชำระไว้ หากพิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืน ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้าคืนท่านโดย เก็บเงินปลายทาง