ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท Haakon Groups Co., Ltd. เจ้าของ ผู้โฆษณา ผู้ให้บริการและเว็บมาสเตอร์เว็บไซต์ www.everydayandfriends.com ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์บริการแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือบริการอื่นใดภายใต้เครื่องหมายการค้า Everydaykmkm(เอเวอรี่เดย์คามาคาเมต) ของบริษัท Helmet Celt Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”)
ผู้ใช้บริการของบริษัททุกท่านพึงรับทราบ ทันทีที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือบริการของบริษัทไม่ว่าโดยผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านเทคโนโลยีอุปกรณ์อื่นใดที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะมีการพัฒนา หรือคิดค้นในอนาคตถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการของบริษัทดังต่อไปนี้ทุกประการโดยเคร่งครัด
การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้(รวมเรียกว่า “การใช้บริการ”) อยู่ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (เรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”)สำหรับการใช้บริการ คุณจะต้อง ยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.การใช้บริการ
คุณตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของ บริษัทในการส่งหรือโพสต์เนื้อหาหรือข้อความใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียงหมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ เป็นการเหยียดเชื้อชาติ ก้าวร้าวทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา ภาพลามกอนาจาร หรือการละเมิดกฎหมายใดๆหากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และทาง บริษัทหรือ บุคคลที่สามใดๆก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สินค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นที่ บริษัท หรือ บุคคลที่ 3ต้องสูญเสียไปคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัทและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ทำสัญญาซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาต (รวมถึงบริษัทในเครือ) ของคามาคาเมต ในส่วนของความผิดใดๆความสูญเสียหรือความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย)ความเดือดร้อนหรือเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน)จากการละเมิดหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการหรือการละเลยหรือการปฏิบัติโดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ในส่วนของคุณหรือบริษัทในเครือของคุณ.
2.ทรัพย์สินทางปัญญา
อเวอรี่เดย์คามาคาเมตและโลโก้อเวอรี่เดย์คามาคาเมตถือเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Helmet Celt Co., Ltd. ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความเนื้อหา ข่าวสาร กราฟิก โลโก้ รูปแบบ การจัดวาง ดาวน์โหลด ราคาสินค้าและการบริการ (เนื้อหา)เป็นเจ้าของหรือจดทะเบียนโดยบริษัท Helmet Celt Co., Ltd. ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏในสินค้าและบริการทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนเป็นงานที่ได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของ บริษัท ห้ามท่าน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ลอกเลียน ปลอมแปลง จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ หรือกระทำไม่ว่าโดยประการใด ๆ ต่องานดังกล่าว หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทล่วงหน้านอกเหนือจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Helmet Celt Co.,Ltd.หรือตามที่กฎหมายอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะบริษัท Helmet Celt Co., Ltd. หากฝ่าฝืนบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันทีโดยไม่ต้องบอก กล่าว
3.ข้อมูลต่าง ๆ คำอธิบายสินค้าและบริการ
เนื้อหาต่าง ๆ ของบริการที่บริษัทได้ทำขึ้นเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ บริษัทได้ใช้ความพยายาม อย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาให้ถูกต้องและทันสมัย(update) อยู่เสมอ ถึงแม้ว่า เราจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ของเราอัพเดทมากที่สุดแต่ทางบริษัท หรือบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการทำเนื้อหาก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นหรือรับประกันไม่ว่าจะเป็นการ แสดงออก บอกเป็นนัยยะทางกฎหมาย ถึงลำดับ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความคิดเห็น ข้อมูลราคา ข้อมูลจากการค้นคว้า ข้อมูลและ/หรือเนื้อหาที่อยู๋ในเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงแต่ ข้อมูลใดๆ ที่อาจจัดทำโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการเนื้อหา) และจะไม่มีผลผูกมัดใดๆ จากข้อ มูลใดๆ ก็ตามที่อยู่บนเว็บไซต์ การบริการอาจมีข้อผิดพลาดของการพิมพ์ ข้อผิดพลาดอื่นๆความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเรา จึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.การเชื่อมโยงและบุคคลที่สาม
บริการของบริษัทมีการเชื่อมต่อ (Links) ไปยังเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นๆ เมื่อท่านออกจาก บริการของบริษัทแล้วบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและบริการใดๆ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของผู้ให้บริการรายอื่นนั้นแม้ว่าผู้ให้บริการรายนั้นจะร่วมให้บริการกับบริษัท หรือใช้ชื่อบริษัทก็ตามรวมทั้งจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นด้วยเช่น ความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากไวรัสหรือโปรแกรมที่ไม่ต้องการของเว็บไซต์และบริการของผู้ให้บริการรายอื่นนั้น ผู้ให้บริการแต่ละรายต่างมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่แตกต่างกัน บริษัทขอให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของผู้ให้บริการรายอื่นด้ว
5.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ ของบริษัทท่านตกลงว่าท่านอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเนื้อหาของท่านที่ท่านได้ให้ไว้หรือที่ท่านได้จัดทำผ่านบริการของบริษัท หรือที่บริษัทบันทึก เก็บรวบรวม หรือประมวลผลไว้ในคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยไม่มีค่าตอบแทน บริษัทบันทึกและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ และจากการที่ผู้ใช้บริการสมัครใจเข้าร่วมการสำรวจและการแข่งขันต่าง ๆ ของบริษัทจากบันทึกการใช้เซิร์ฟเวอร์ และจากคุกกี้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการเก็บและรวบรวมสถิติข้อมูล การโฆษณา การตลาด การให้บริการ ปรับปรุง และพัฒนาบริการ ต่างๆ ของบริษัทและการส่งข้อความสื่อสารต่างๆ ให้ท่าน เช่น จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือเตือนบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับบริษัทต่างๆในเครือเดียวกันซึ่งพวกเขาจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เท่านั้น บริษัทมีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะไม่ตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลของท่านเว้นแต่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการหรือเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ อย่างไรก็ตามท่านอาจส่งอีเมล์ถึงบริษัทเพื่อแจ้งให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ สำหรับบริการที่ต้องสมัครสมาชิกท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของท่านและรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน แม้กิจกรรมนั้นจะทำขึ้นโดยบุคคลอื่นซึ่งเข้าสู่บัญชีของท่านผ่านรหัสผ่านของท่าน บริษัทถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริการของบริษัทเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องปกป้องดูแลบริษัทได้ใช้วิธีการมาตรฐานในการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่มีเนื้อหาใดในบริการที่จะได้รับการรับรองว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับรองและรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นว่าบริษัทมีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอแล้ว และเนื้อหาที่ปรากฏในบริการจะปลอดภัย ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจาก เหตุสุดวิสัยจากการละเมิดมาตรการความปลอดภัยโดยบุคคลใดๆ จากความบกพร่องด้านเทคนิคของ บริษัท หรือไม่ว่าเหตุใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
6.สมาชิกภาพ
บริษัท อาจมีการนำเสนอโปรโมชั่นเป็นครั้งคราวและจากโปรโมชั่นพิเศษเหล่านี้หากสมาชิกผู้ใช้งานท่านใด ที่ได้รับรางวัล (จะเป็นของรางวัล เครดิตพิเศษบัตรของขวัญ คูปอง หรือ ผลประโยชน์อื่นใด) จากบริษัท แต่มี การสมัครสมาชิกไว้หลายบัญชีหรือใช้อีเมลหลายชื่อรวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีการกระทำอัน เป็นการหลอกลวงจะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับรางวัลใดๆจากกิจกรรมที่ทางเราจัดทำขึ้น และอาจจะถูกดำเนิน คดีแพ่งหรืออาญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ การใช้งานเว็บไซต์ของ บริษัทพึงตระหนักว่าคุณต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเราและต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่น ใดและหากบริษัทส่งคำร้องขอไป คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลของตนเองตามความจริงและความถูกต้อง หา คุณให้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัท มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิก ชั่วคราวหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ และปฏิเสธการรับเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานในอนาคต คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ คุณตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณ
7.ข้อสงวนสิทธิ์
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญหายหรือ ความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลเกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ การใช้บริการ เนื้อหาและทรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่แสดงในบริการและสิ่งใดก็ตาม ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์ใดๆ หรือสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงสาเหตุจากการลักลอบใช้หรือนำเอาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์(Hacking) โดยเหตุสุดวิสัยโดยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยบุคคลภายนอก หรือโดยบุคคลอื่นใดท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องให้บริษัทรับผิดในความสูญหายและ เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นอีกทั้งท่านจะต้องปกป้องมิให้บริษัทต้องรับผิดหรือถูกฟ้องร้องจากบุคคลอื่นรวมทั้งจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
8.การระงับการเข้าถึงเว็ปไซต์
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามรวมถึงมีสิทธิ์ในการระงับ ปรับปรุง เว็บไซต์ โดยไม่จำกัดระยะเวลา
9.นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตั้งขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลของคุณสามารถอ่านได้ที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้เว็บไซต์นี้หมายถึงคุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

10.การติดต่อ
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ customerservice@karmakamet.co.th หรือ (+66) 2-392-2845